thay mn hnh iphone 5s

vải địa kỹ thuật

but banner

Đồng dao về Nghề nghiệp

Dích dích dắc dắc

Dích dích dắc dắc
Khung cửi mắc vô
Xâu go từng sợi
Chân mẹ đạp vội
Chân mẹ đạp vàng
Mặt vải mịn màng
Gánh ì gánh nặng
Đến mai trời nắng
Đem ra mà phơi
Đến mốt đẹp trời
Đem ra may áo
Dích dích dắc dắc.

 Rềnh rềnh ràng ràng

Rềnh rềnh ràng ràng
Ba gang chiếu trải
Xích lại cho gần
Một người hai chân
Hai người bốn chân
Ba người sáu chân
Bốn người tám chân
Năm người mười chân
Chân gầy chân béo
Chân nào khéo léo
Dệt vải cho bà
Vải hoa vải trắng
Đến mai trời nắng
Đem vải ra phơi.

Vuốt hột nổ

Vuốt hột nổ
Đổ bánh xèo
Xáo xác vạc kêu
Nồi đồng vung méo
Cái kéo thợ may
Cái cày làm ruộng
Cái thuổng đắp bờ
Cái lờ thả cá
Cái ná bắn chim 
Cái kim may áo 
Cái giáo đi săn 
Cái khăn bịt trốc 
Cái nốc đi buôn 
Cái khuôn đúc bánh 
Cái chén múc chè 
Cái ve múc rượu.

2449534
Truy cập trong tuần:
9167

We have 24 guests and no members online